φορτιον • FORTION • phortion

φορτίον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφορτιον[GNT][LXX]φορτι·ον
Nom
Acc
Datφορτιῳφορτι·ῳ
Genφορτιου[GNT]φορτι·ου
PlVocφορτια[GNT][LXX]φορτι·α
Nom
Acc
Datφορτιοις[GNT]φορτι·οις
Genφορτιωνφορτι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:14:24 EST