φιλαργυρια • FILARGURIA • philarguria

φιλ·αργυρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφιλαργυρια[GNT][LXX]φιλαργυρι·α
Nom
Accφιλαργυριανφιλαργυρι·αν
Datφιλαργυριᾳφιλαργυρι·ᾳ
Genφιλαργυριαςφιλαργυρι·ας
PlVocφιλαργυριαιφιλαργυρι·αι
Nom
Accφιλαργυριαςφιλαργυρι·ας
Datφιλαργυριαιςφιλαργυρι·αις
Genφιλαργυριωνφιλαργυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 03:05:40 EST