φθονος • FQONOS • phthonos

φθόνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφθονεφθον·ε
Nomφθονος[GNT][LXX]φθον·ος
Accφθονον[GNT]φθον·ον
Datφθονῳ[GNT][LXX]φθον·ῳ
Genφθονου[GNT][LXX]φθον·ου
PlVocφθονοι[GNT]φθον·οι
Nom
Accφθονους[GNT]φθον·ους
Datφθονοιςφθον·οις
Genφθονωνφθον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-Aug-2020 08:08:41 EDT