τοπος • TOPOS • topos

τόπος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτοπετοπ·ε
Nomτοπος[GNT][LXX]τοπ·ος
Accτοπον[GNT][LXX]τοπ·ον
Datτοπῳ[GNT][LXX]τοπ·ῳ
Genτοπου[GNT][LXX]τοπ·ου
PlVocτοποι[LXX]τοπ·οι
Nom
Accτοπους[GNT][LXX]τοπ·ους
Datτοποις[GNT][LXX]τοπ·οις
Genτοπων[GNT][LXX]τοπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 05:08:29 EDT