τεταρτος • TETARTOS • tetartos

τέταρτος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεταρτη[LXX]τεταρτετεταρτ·ητεταρτ·ε
Nomτεταρτος[GNT][LXX]τεταρτ·ος
Accτεταρτην[GNT][LXX]τεταρτον[GNT][LXX]τεταρτ·ηντεταρτ·ον
Datτεταρτῃ[GNT][LXX]τεταρτῳ[LXX]τεταρτ·ῃτεταρτ·ῳ
Genτεταρτης[GNT][LXX]τεταρτου[GNT][LXX]τεταρτ·ηςτεταρτ·ου
PlVocτεταρταιτεταρτοι[LXX]τεταρτατεταρτ·αιτεταρτ·οιτεταρτ·α
Nom
Accτεταρταςτεταρτουςτεταρτ·αςτεταρτ·ους
Datτεταρταιςτεταρτοιςτεταρτ·αιςτεταρτ·οις
Genτεταρτωντεταρτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 09:06:33 EDT