τεκτων • TEKTWN • tektōn

τέκτων, -ονος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτεκτοντεκτον
Nomτεκτων[GNT][LXX]τεκτον·^
Accτεκτονα[LXX], τεκτωτεκτον·α, τεκτ(ο)[ν]·α
Datτεκτονιτεκτον·ι
Genτεκτονος[GNT][LXX]τεκτον·ος
PlVocτεκτονες[LXX], τεκτουςτεκτον·ες, τεκτ(ο)[ν]·ες
Nom
Accτεκτονας[LXX], τεκτουςτεκτον·ας, τεκτ(ο)[ν]·ας
Datτεκτοσι[LXX], τεκτοσιν[LXX]τεκτο[ν]·σι(ν)
Genτεκτονων[LXX]τεκτον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Jul-2020 05:46:58 EDT