τροπος • TROPOS • tropos

τρόπος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτροπετροπ·ε
Nomτροπος[GNT][LXX]τροπ·ος
Accτροπον[GNT][LXX]τροπ·ον
Datτροπῳ[GNT][LXX]τροπ·ῳ
Genτροπουτροπ·ου
PlVocτροποιτροπ·οι
Nom
Accτροπουςτροπ·ους
Datτροποιςτροπ·οις
Genτροπων[LXX]τροπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:23:45 EST