τρομος • TROMOS • tromos

τρόμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτρομετρομ·ε
Nomτρομος[GNT][LXX]τρομ·ος
Accτρομον[LXX]τρομ·ον
Datτρομῳ[GNT][LXX]τρομ·ῳ
Genτρομου[GNT][LXX]τρομ·ου
PlVocτρομοιτρομ·οι
Nom
Accτρομουςτρομ·ους
Datτρομοιςτρομ·οις
Genτρομωντρομ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 12:35:34 EDT