τρεχω • TRECW TREXW • trechō

τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεχω[GNT]τρεχ·ωτρεχομαιτρεχ·ομαι
2ndτρεχεις[LXX]τρεχ·ειςτρεχῃ[GNT], τρεχει[GNT][LXX], τρεχεσαιτρεχ·ῃ, τρεχ·ει classical, τρεχ·εσαι alt
3rdτρεχει[GNT][LXX]τρεχ·ειτρεχεταιτρεχ·εται
Pl1stτρεχομεντρεχ·ομεντρεχομεθατρεχ·ομεθα
2ndτρεχετε[GNT]τρεχ·ετετρεχεσθετρεχ·εσθε
3rdτρεχουσιν[GNT][LXX], τρεχουσιτρεχ·ουσι(ν), τρεχ·ουσι(ν)τρεχονταιτρεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεχω[GNT]τρεχ·ωτρεχωμαιτρεχ·ωμαι
2ndτρεχῃς[LXX]τρεχ·ῃςτρεχῃ[GNT]τρεχ·ῃ
3rdτρεχῃ[GNT]τρεχ·ῃτρεχηταιτρεχ·ηται
Pl1stτρεχωμεν[GNT]τρεχ·ωμεντρεχωμεθατρεχ·ωμεθα
2ndτρεχητετρεχ·ητετρεχησθετρεχ·ησθε
3rdτρεχωσιν, τρεχωσιτρεχ·ωσι(ν)τρεχωνταιτρεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεχοιμιτρεχ·οιμιτρεχοιμηντρεχ·οιμην
2ndτρεχοιςτρεχ·οιςτρεχοιοτρεχ·οιο
3rdτρεχοιτρεχ·οιτρεχοιτοτρεχ·οιτο
Pl1stτρεχοιμεντρεχ·οιμεντρεχοιμεθατρεχ·οιμεθα
2ndτρεχοιτετρεχ·οιτετρεχοισθετρεχ·οισθε
3rdτρεχοιεν, τρεχοισαντρεχ·οιεν, τρεχ·οισαν altτρεχοιντοτρεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρεχετρεχ·ετρεχουτρεχ·ου
3rdτρεχετωτρεχ·ετωτρεχεσθωτρεχ·εσθω
Pl1st
2ndτρεχετε[GNT]τρεχ·ετετρεχεσθετρεχ·εσθε
3rdτρεχετωσαν, τρεχοντων[GNT][LXX]τρεχ·ετωσαν, τρεχ·οντων classicalτρεχεσθωσαν, τρεχεσθωντρεχ·εσθωσαν, τρεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρεχειν​τρεχ·ειν​τρεχεσθαι​τρεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεχουσατρεχοντρεχ·ουσ·ατρεχ·ο[υ]ν[τ]
Nomτρεχων[LXX]τρεχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτρεχουσαντρεχοντα[LXX]τρεχ·ουσ·αντρεχ·ο[υ]ντ·α
Datτρεχουσῃτρεχοντιτρεχ·ουσ·ῃτρεχ·ο[υ]ντ·ι
Genτρεχουσηςτρεχοντος[GNT]τρεχ·ουσ·ηςτρεχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτρεχουσαιτρεχοντες[GNT][LXX]τρεχοντα[LXX]τρεχ·ουσ·αιτρεχ·ο[υ]ντ·εςτρεχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτρεχουσαςτρεχοντας[LXX]τρεχ·ουσ·αςτρεχ·ο[υ]ντ·ας
Datτρεχουσαιςτρεχουσι, τρεχουσιν[GNT][LXX]τρεχ·ουσ·αιςτρεχ·ου[ντ]·σι(ν), τρεχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτρεχουσωντρεχοντων[GNT][LXX]τρεχ·ουσ·ωντρεχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεχομενητρεχομενετρεχ·ομεν·ητρεχ·ομεν·ε
Nomτρεχομενοςτρεχ·ομεν·ος
Accτρεχομενηντρεχομενοντρεχ·ομεν·ηντρεχ·ομεν·ον
Datτρεχομενῃτρεχομενῳτρεχ·ομεν·ῃτρεχ·ομεν·ῳ
Genτρεχομενηςτρεχομενουτρεχ·ομεν·ηςτρεχ·ομεν·ου
PlVocτρεχομεναιτρεχομενοιτρεχομενατρεχ·ομεν·αιτρεχ·ομεν·οιτρεχ·ομεν·α
Nom
Accτρεχομεναςτρεχομενουςτρεχ·ομεν·αςτρεχ·ομεν·ους
Datτρεχομεναιςτρεχομενοιςτρεχ·ομεν·αιςτρεχ·ομεν·οις
Genτρεχομενωντρεχομενωντρεχ·ομεν·ωντρεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετρεχον[GNT][LXX]ε·τρεχ·ονετρεχομηνε·τρεχ·ομην
2ndετρεχεςε·τρεχ·εςετρεχουε·τρεχ·ου
3rdετρεχεν[LXX], ετρεχεε·τρεχ·ε(ν), ε·τρεχ·ε(ν)ετρεχετοε·τρεχ·ετο
Pl1stετρεχομενε·τρεχ·ομενετρεχομεθαε·τρεχ·ομεθα
2ndετρεχετε[GNT]ε·τρεχ·ετεετρεχεσθεε·τρεχ·εσθε
3rdετρεχον[GNT][LXX], ετρεχοσανε·τρεχ·ον, ε·τρεχ·οσαν altετρεχοντοε·τρεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραμω[LXX]δραμ(ε)·[σ]ωδραμουμαι[LXX]δραμ(ε)·[σ]ομαι
2ndδραμειςδραμ(ε)·[σ]ειςδραμῃ, δραμει, δραμεισαιδραμ(ε)·[σ]ῃ, δραμ(ε)·[σ]ει classical, δραμ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδραμειδραμ(ε)·[σ]ειδραμειται[LXX]δραμ(ε)·[σ]εται
Pl1stδραμουμεν[LXX]δραμ(ε)·[σ]ομενδραμουμεθαδραμ(ε)·[σ]ομεθα
2ndδραμειτεδραμ(ε)·[σ]ετεδραμεισθεδραμ(ε)·[σ]εσθε
3rdδραμουσιν, δραμουσιδραμ(ε)·[σ]ουσι(ν)δραμουνται[LXX]δραμ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραμοιμιδραμ(ε)·[σ]οιμιδραμοιμηνδραμ(ε)·[σ]οιμην
2ndδραμοιςδραμ(ε)·[σ]οιςδραμοιοδραμ(ε)·[σ]οιο
3rdδραμοιδραμ(ε)·[σ]οιδραμοιτοδραμ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδραμοιμενδραμ(ε)·[σ]οιμενδραμοιμεθαδραμ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδραμοιτεδραμ(ε)·[σ]οιτεδραμοισθεδραμ(ε)·[σ]οισθε
3rdδραμοιενδραμ(ε)·[σ]οιενδραμοιντοδραμ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δραμειν[LXX]​δραμ(ε)·[σ]εινδραμεισθαι​δραμ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραμουσα[LXX]δραμουνδραμ(ε)·[σ]ουσ·αδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδραμων[GNT][LXX]δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδραμουσανδραμουνταδραμ(ε)·[σ]ουσ·ανδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδραμουσῃδραμουντιδραμ(ε)·[σ]ουσ·ῃδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδραμουσηςδραμουντοςδραμ(ε)·[σ]ουσ·ηςδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδραμουσαιδραμουντεςδραμουνταδραμ(ε)·[σ]ουσ·αιδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδραμουσαςδραμουνταςδραμ(ε)·[σ]ουσ·αςδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδραμουσαιςδραμουσι, δραμουσινδραμ(ε)·[σ]ουσ·αιςδραμ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδραμουσωνδραμουντωνδραμ(ε)·[σ]ουσ·ωνδραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραμουμενηδραμουμενεδραμ(ε)·[σ]ομεν·ηδραμ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδραμουμενοςδραμ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδραμουμενηνδραμουμενονδραμ(ε)·[σ]ομεν·ηνδραμ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδραμουμενῃδραμουμενῳδραμ(ε)·[σ]ομεν·ῃδραμ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδραμουμενηςδραμουμενουδραμ(ε)·[σ]ομεν·ηςδραμ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδραμουμεναιδραμουμενοιδραμουμεναδραμ(ε)·[σ]ομεν·αιδραμ(ε)·[σ]ομεν·οιδραμ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδραμουμεναςδραμουμενουςδραμ(ε)·[σ]ομεν·αςδραμ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδραμουμεναιςδραμουμενοιςδραμ(ε)·[σ]ομεν·αιςδραμ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδραμουμενωνδραμουμενωνδραμ(ε)·[σ]ομεν·ωνδραμ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδραμον[GNT][LXX]ε·δραμ·ονεδραμομηνε·δραμ·ομην
2ndεδραμεςε·δραμ·εςεδραμουε·δραμ·ου
3rdεδραμεν[GNT][LXX], εδραμε[LXX]ε·δραμ·ε(ν)εδραμετοε·δραμ·ετο
Pl1stεδραμομεν[LXX]ε·δραμ·ομενεδραμομεθαε·δραμ·ομεθα
2ndεδραμετεε·δραμ·ετεεδραμεσθεε·δραμ·εσθε
3rdεδραμον[GNT][LXX], εδραμοσανε·δραμ·ον, ε·δραμ·οσαν altεδραμοντοε·δραμ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραμω[LXX]δραμ·ωδραμωμαιδραμ·ωμαι
2ndδραμῃςδραμ·ῃςδραμῃδραμ·ῃ
3rdδραμῃδραμ·ῃδραμηταιδραμ·ηται
Pl1stδραμωμενδραμ·ωμενδραμωμεθαδραμ·ωμεθα
2ndδραμητεδραμ·ητεδραμησθεδραμ·ησθε
3rdδραμωσιν, δραμωσιδραμ·ωσι(ν)δραμωνταιδραμ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραμοιμιδραμ·οιμιδραμοιμηνδραμ·οιμην
2ndδραμοιςδραμ·οιςδραμοιοδραμ·οιο
3rdδραμοιδραμ·οιδραμοιτοδραμ·οιτο
Pl1stδραμοιμενδραμ·οιμενδραμοιμεθαδραμ·οιμεθα
2ndδραμοιτεδραμ·οιτεδραμοισθεδραμ·οισθε
3rdδραμοιεν, δραμοισανδραμ·οιεν, δραμ·οισαν altδραμοιντοδραμ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδραμε[LXX]δραμ·εδραμουδραμ·ου
3rdδραμετωδραμ·ετωδραμεσθωδραμ·εσθω
Pl1st
2ndδραμετεδραμ·ετεδραμεσθεδραμ·εσθε
3rdδραμετωσαν, δραμοντωνδραμ·ετωσαν, δραμ·οντων classicalδραμεσθωσαν, δραμεσθωνδραμ·εσθωσαν, δραμ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δραμειν[LXX]​δραμ·εινδραμεσθαι​δραμ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραμουσα[LXX]δραμονδραμ·ουσ·αδραμ·ο[υ]ν[τ]
Nomδραμων[GNT][LXX]δραμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδραμουσανδραμονταδραμ·ουσ·ανδραμ·ο[υ]ντ·α
Datδραμουσῃδραμοντιδραμ·ουσ·ῃδραμ·ο[υ]ντ·ι
Genδραμουσηςδραμοντοςδραμ·ουσ·ηςδραμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδραμουσαιδραμοντεςδραμονταδραμ·ουσ·αιδραμ·ο[υ]ντ·εςδραμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδραμουσαςδραμονταςδραμ·ουσ·αςδραμ·ο[υ]ντ·ας
Datδραμουσαιςδραμουσι, δραμουσινδραμ·ουσ·αιςδραμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδραμουσωνδραμοντωνδραμ·ουσ·ωνδραμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραμομενηδραμομενεδραμ·ομεν·ηδραμ·ομεν·ε
Nomδραμομενοςδραμ·ομεν·ος
Accδραμομενηνδραμομενονδραμ·ομεν·ηνδραμ·ομεν·ον
Datδραμομενῃδραμομενῳδραμ·ομεν·ῃδραμ·ομεν·ῳ
Genδραμομενηςδραμομενουδραμ·ομεν·ηςδραμ·ομεν·ου
PlVocδραμομεναιδραμομενοιδραμομεναδραμ·ομεν·αιδραμ·ομεν·οιδραμ·ομεν·α
Nom
Accδραμομεναςδραμομενουςδραμ·ομεν·αςδραμ·ομεν·ους
Datδραμομεναιςδραμομενοιςδραμ·ομεν·αιςδραμ·ομεν·οις
Genδραμομενωνδραμομενωνδραμ·ομεν·ωνδραμ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Nov-2020 08:29:27 EST