τραγος • TRAGOS • tragos

τράγος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτραγετραγ·ε
Nomτραγος[LXX]τραγ·ος
Accτραγοντραγ·ον
Datτραγῳ[LXX]τραγ·ῳ
Genτραγου[LXX]τραγ·ου
PlVocτραγοι[LXX]τραγ·οι
Nom
Accτραγους[LXX]τραγ·ους
Datτραγοιςτραγ·οις
Genτραγων[GNT][LXX]τραγ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 20:20:29 EDT