τρισχιλιοι • TRISCILIOI TRISXILIOI • trischilioi

τρισ·χίλιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocτρισχιλιαι[GNT][LXX]τρισχιλιοι[LXX]τρισχιλια[LXX]τρισχιλι·αιτρισχιλι·οιτρισχιλι·α
Nom
Accτρισχιλιας[LXX]τρισχιλιους[LXX]τρισχιλι·αςτρισχιλι·ους
Datτρισχιλιαιςτρισχιλιοις[LXX]τρισχιλι·αιςτρισχιλι·οις
Genτρισχιλιων[LXX]τρισχιλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 18:31:50 EDT