τριακοσιοι • TRIAKOSIOI • triakosioi

τρια·κόσιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocτριακοσιαι[LXX]τριακοσιοι[LXX]τριακοσια[LXX]τριακοσι·αιτριακοσι·οιτριακοσι·α
Nom
Accτριακοσιας[LXX]τριακοσιους[LXX]τριακοσι·αςτριακοσι·ους
Datτριακοσιαις[LXX]τριακοσιοις[LXX]τριακοσι·αιςτριακοσι·οις
Genτριακοσιων[GNT][LXX]τριακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 11:58:12 EDT