τραυμα • TRAUMA • trauma

τραῦμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocτραυμα[LXX]τραυμα[τ]
Nom
Acc
Datτραυματιτραυματ·ι
Genτραυματος[LXX]τραυματ·ος
PlVocτραυματα[GNT][LXX]τραυματ·α
Nom
Acc
Datτραυμασι, τραυμασιντραυμα[τ]·σι(ν)
Genτραυματων[LXX]τραυματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 18:15:53 EDT