τοιχος • TOICOS TOIXOS • toichos

τοῖχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτοιχε[GNT]τοιχ·ε
Nomτοιχος[LXX]τοιχ·ος
Accτοιχον[LXX]τοιχ·ον
Datτοιχῳ[LXX]τοιχ·ῳ
Genτοιχου[LXX]τοιχ·ου
PlVocτοιχοι[LXX]τοιχ·οι
Nom
Accτοιχους[LXX]τοιχ·ους
Datτοιχοις[LXX]τοιχ·οις
Genτοιχων[LXX]τοιχ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:56:50 EST