τοιουτος • TOIOUTOS • toioutos

τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)

Determiner (Demonstrative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτοιαυτη[GNT][LXX]τοιουτος[GNT][LXX]τοιουτο[GNT][LXX], τοιουτον[GNT][LXX]τοιαυτ·ητοιουτ·οςτοιουτ·ο(ν)
Accτοιαυτην[GNT][LXX]τοιουτον[GNT][LXX]τοιαυτ·ηντοιουτ·ον
Datτοιαυτῃτοιουτῳ[GNT][LXX]τοιαυτ·ῃτοιουτ·ῳ
Genτοιαυτηςτοιουτου[GNT]τοιαυτ·ηςτοιουτ·ου
PlVoc
Nomτοιαυται[GNT][LXX]τοιουτοι[GNT][LXX]τοιαυτα[GNT][LXX]τοιαυτ·αιτοιουτ·οιτοιαυτ·α
Accτοιαυτας[GNT][LXX]τοιουτους[GNT][LXX]τοιαυτ·αςτοιουτ·ους
Datτοιαυταις[GNT]τοιουτοις[GNT][LXX]τοιαυτ·αιςτοιουτ·οις
Genτοιουτων[GNT][LXX]τοιουτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 14:38:04 EDT