τετρακοσιοι • TETRAKOSIOI • tetrakosioi

τετρα·κόσιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocτετρακοσιαι[LXX]τετρακοσιοι[LXX]τετρακοσια[GNT][LXX]τετρακοσι·αιτετρακοσι·οιτετρακοσι·α
Nom
Accτετρακοσιας[LXX]τετρακοσιους[LXX]τετρακοσι·αςτετρακοσι·ους
Datτετρακοσιαις[LXX]τετρακοσιοις[GNT][LXX]τετρακοσι·αιςτετρακοσι·οις
Genτετρακοσιων[GNT][LXX]τετρακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 07:03:52 EDT