ταχυς • TACUS TAXUS • tachus

ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταχεια[LXX]ταχυ[GNT][LXX]ταχει·αταχυ
Nomταχυς[GNT][LXX]ταχ(υ)·ς
Accταχειανταχυν[LXX]ταχει·ανταχ(υ)·ν
Datταχειᾳταχει[GNT][LXX]ταχει·ᾳταχ(υ)·ι
Genταχειαςταχεος, ταχεως[GNT][LXX]ταχει·αςταχ(υ)·ος, ταχ(υ)·ος
PlVocταχειαιταχεις[LXX]ταχεαταχει·αιταχ(υ)·εςταχ(υ)·α
Nom
Accταχειαςταχεις[LXX]ταχει·αςταχ(υ)·ας
Datταχειαιςταχεσι, ταχεσινταχει·αιςταχ(υ)·σι(ν)
Genταχειωνταχεωνταχει·ωνταχ(υ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:20:28 EST