ταπεινος • TAPEINOS • tapeinos

ταπεινός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινη[LXX]ταπεινεταπειν·ηταπειν·ε
Nomταπεινος[GNT][LXX]ταπειν·ος
Accταπεινηνταπεινον[LXX]ταπειν·ηνταπειν·ον
Datταπεινῃ[LXX]ταπεινῳ[LXX]ταπειν·ῃταπειν·ῳ
Genταπεινηςταπεινου[LXX]ταπειν·ηςταπειν·ου
PlVocταπειναιταπεινοι[LXX]ταπεινα[LXX]ταπειν·αιταπειν·οιταπειν·α
Nom
Accταπειναςταπεινους[GNT][LXX]ταπειν·αςταπειν·ους
Datταπειναιςταπεινοις[GNT][LXX]ταπειν·αιςταπειν·οις
Genταπεινων[GNT][LXX]ταπειν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Jan-2021 21:09:33 EST