συσσημον • SUSSHMON • sussēmon

σύσ·σημον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυσσημον[GNT][LXX]συσσημ·ον
Nom
Acc
Datσυσσημῳσυσσημ·ῳ
Genσυσσημουσυσσημ·ου
PlVocσυσσημασυσσημ·α
Nom
Acc
Datσυσσημοιςσυσσημ·οις
Genσυσσημωνσυσσημ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Apr-2019 00:32:12 EDT