συντριμμα • SUNTRIMMA • suntrimma

σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυντριμμα[GNT][LXX]συντριμμα[τ]
Nom
Acc
Datσυντριμματι[LXX]συντριμματ·ι
Genσυντριμματος[LXX]συντριμματ·ος
PlVocσυντριμματα[LXX]συντριμματ·α
Nom
Acc
Datσυντριμμασι, συντριμμασινσυντριμμα[τ]·σι(ν)
Genσυντριμματωνσυντριμματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:38:10 EST