συνεσις • SUNESIS • sunesis

σύν·εσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυνεσισυνεσι
Nomσυνεσις[LXX]συνεσ(ι)·ς
Accσυνεσιν[GNT][LXX]συνεσ(ι)·ν
Datσυνεσει[GNT][LXX]συνεσ(ι)·ι
Genσυνεσεως[GNT][LXX]συνεσ(ι)·ος
PlVocσυνεσειςσυνεσ(ι)·ες
Nom
Accσυνεσειςσυνεσ(ι)·ας
Datσυνεσεσι[LXX], συνεσεσινσυνεσ(ι)·σι(ν), συνεσ(ι)·σι(ν)
Genσυνεσεωνσυνεσ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 13:10:17 EDT