συνδουλος • SUNDOULOS • sundoulos

σύν·δουλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυνδουλεσυνδουλ·ε
Nomσυνδουλος[GNT]συνδουλ·ος
Accσυνδουλον[GNT]συνδουλ·ον
Datσυνδουλῳσυνδουλ·ῳ
Genσυνδουλου[GNT]συνδουλ·ου
PlVocσυνδουλοι[GNT][LXX]συνδουλ·οι
Nom
Accσυνδουλους[GNT][LXX]συνδουλ·ους
Datσυνδουλοις[LXX]συνδουλ·οις
Genσυνδουλων[GNT][LXX]συνδουλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 04:13:56 EST