σιδηρος • SIDHROS • sidēros

σίδηρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσιδηρεσιδηρ·ε
Nomσιδηρος[LXX]σιδηρ·ος
Accσιδηρον[LXX]σιδηρ·ον
Datσιδηρῳ[LXX]σιδηρ·ῳ
Genσιδηρου[GNT][LXX]σιδηρ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2019 21:02:12 EDT