σαββατον • SABBATON • sabbaton

σάββατον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαββατον[GNT][LXX]σαββατ·ον
Nom
Acc
Datσαββατῳ[GNT][LXX]σαββατ·ῳ
Genσαββατου[GNT][LXX]σαββατ·ου
PlVocσαββατα[GNT][LXX]σαββατ·α
Nom
Acc
Datσαββατοις[LXX], σαββασιν[GNT][LXX]σαββατ·οις, 3rd decl. σαββα[τ]·σι(ν) (for σαββατ·οις)
Genσαββατων[GNT][LXX]σαββατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 05:58:25 EDT