συνεδριον • SUNEDRION • sunedrion

συν·έδριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυνεδριον[GNT][LXX]συνεδρι·ον
Nom
Acc
Datσυνεδριῳ[GNT][LXX]συνεδρι·ῳ
Genσυνεδριου[GNT][LXX]συνεδρι·ου
PlVocσυνεδρια[GNT][LXX]συνεδρι·α
Nom
Acc
Datσυνεδριοις[LXX]συνεδρι·οις
Genσυνεδριωνσυνεδρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 00:57:49 EST