συμπαραμενω • SUMPARAMENW • sumparamenō

συμ·παρα·μένω (συμπαρα+μεν-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραμενω[GNT]συμπαρα·μεν·ωσυμπαραμενομαισυμπαρα·μεν·ομαι
2ndσυμπαραμενειςσυμπαρα·μεν·ειςσυμπαραμενῃ, συμπαραμενει[LXX], συμπαραμενεσαισυμπαρα·μεν·ῃ, συμπαρα·μεν·ει classical, συμπαρα·μεν·εσαι alt
3rdσυμπαραμενει[LXX]συμπαρα·μεν·εισυμπαραμενεταισυμπαρα·μεν·εται
Pl1stσυμπαραμενομενσυμπαρα·μεν·ομενσυμπαραμενομεθασυμπαρα·μεν·ομεθα
2ndσυμπαραμενετεσυμπαρα·μεν·ετεσυμπαραμενεσθεσυμπαρα·μεν·εσθε
3rdσυμπαραμενουσιν, συμπαραμενουσισυμπαρα·μεν·ουσι(ν)συμπαραμενονταισυμπαρα·μεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραμενω[GNT]συμπαρα·μεν·ωσυμπαραμενωμαισυμπαρα·μεν·ωμαι
2ndσυμπαραμενῃςσυμπαρα·μεν·ῃςσυμπαραμενῃσυμπαρα·μεν·ῃ
3rdσυμπαραμενῃσυμπαρα·μεν·ῃσυμπαραμενηταισυμπαρα·μεν·ηται
Pl1stσυμπαραμενωμενσυμπαρα·μεν·ωμενσυμπαραμενωμεθασυμπαρα·μεν·ωμεθα
2ndσυμπαραμενητεσυμπαρα·μεν·ητεσυμπαραμενησθεσυμπαρα·μεν·ησθε
3rdσυμπαραμενωσιν, συμπαραμενωσισυμπαρα·μεν·ωσι(ν)συμπαραμενωνταισυμπαρα·μεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραμενοιμισυμπαρα·μεν·οιμισυμπαραμενοιμηνσυμπαρα·μεν·οιμην
2ndσυμπαραμενοιςσυμπαρα·μεν·οιςσυμπαραμενοιοσυμπαρα·μεν·οιο
3rdσυμπαραμενοισυμπαρα·μεν·οισυμπαραμενοιτοσυμπαρα·μεν·οιτο
Pl1stσυμπαραμενοιμενσυμπαρα·μεν·οιμενσυμπαραμενοιμεθασυμπαρα·μεν·οιμεθα
2ndσυμπαραμενοιτεσυμπαρα·μεν·οιτεσυμπαραμενοισθεσυμπαρα·μεν·οισθε
3rdσυμπαραμενοιεν, συμπαραμενοισανσυμπαρα·μεν·οιεν, συμπαρα·μεν·οισαν altσυμπαραμενοιντοσυμπαρα·μεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπαραμενεσυμπαρα·μεν·εσυμπαραμενουσυμπαρα·μεν·ου
3rdσυμπαραμενετωσυμπαρα·μεν·ετωσυμπαραμενεσθωσυμπαρα·μεν·εσθω
Pl1st
2ndσυμπαραμενετεσυμπαρα·μεν·ετεσυμπαραμενεσθεσυμπαρα·μεν·εσθε
3rdσυμπαραμενετωσαν, συμπαραμενοντωνσυμπαρα·μεν·ετωσαν, συμπαρα·μεν·οντων classicalσυμπαραμενεσθωσαν, συμπαραμενεσθωνσυμπαρα·μεν·εσθωσαν, συμπαρα·μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπαραμενειν​συμπαρα·μεν·ειν​συμπαραμενεσθαι​συμπαρα·μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραμενουσασυμπαραμενονσυμπαρα·μεν·ουσ·ασυμπαρα·μεν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπαραμενωνσυμπαρα·μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπαραμενουσανσυμπαραμενοντασυμπαρα·μεν·ουσ·ανσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·α
Datσυμπαραμενουσῃσυμπαραμενοντισυμπαρα·μεν·ουσ·ῃσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπαραμενουσηςσυμπαραμενοντοςσυμπαρα·μεν·ουσ·ηςσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπαραμενουσαισυμπαραμενοντεςσυμπαραμενοντασυμπαρα·μεν·ουσ·αισυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·εςσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπαραμενουσαςσυμπαραμενονταςσυμπαρα·μεν·ουσ·αςσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπαραμενουσαιςσυμπαραμενουσι, συμπαραμενουσινσυμπαρα·μεν·ουσ·αιςσυμπαρα·μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπαραμενουσωνσυμπαραμενοντωνσυμπαρα·μεν·ουσ·ωνσυμπαρα·μεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραμενομενησυμπαραμενομενεσυμπαρα·μεν·ομεν·ησυμπαρα·μεν·ομεν·ε
Nomσυμπαραμενομενοςσυμπαρα·μεν·ομεν·ος
Accσυμπαραμενομενηνσυμπαραμενομενονσυμπαρα·μεν·ομεν·ηνσυμπαρα·μεν·ομεν·ον
Datσυμπαραμενομενῃσυμπαραμενομενῳσυμπαρα·μεν·ομεν·ῃσυμπαρα·μεν·ομεν·ῳ
Genσυμπαραμενομενηςσυμπαραμενομενουσυμπαρα·μεν·ομεν·ηςσυμπαρα·μεν·ομεν·ου
PlVocσυμπαραμενομεναισυμπαραμενομενοισυμπαραμενομενασυμπαρα·μεν·ομεν·αισυμπαρα·μεν·ομεν·οισυμπαρα·μεν·ομεν·α
Nom
Accσυμπαραμενομεναςσυμπαραμενομενουςσυμπαρα·μεν·ομεν·αςσυμπαρα·μεν·ομεν·ους
Datσυμπαραμενομεναιςσυμπαραμενομενοιςσυμπαρα·μεν·ομεν·αιςσυμπαρα·μεν·ομεν·οις
Genσυμπαραμενομενωνσυμπαραμενομενωνσυμπαρα·μεν·ομεν·ωνσυμπαρα·μεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρεμενονσυμπαρα·ε·μεν·ονσυμπαρεμενομηνσυμπαρα·ε·μεν·ομην
2ndσυμπαρεμενεςσυμπαρα·ε·μεν·εςσυμπαρεμενουσυμπαρα·ε·μεν·ου
3rdσυμπαρεμενεν, συμπαρεμενεσυμπαρα·ε·μεν·ε(ν)συμπαρεμενετοσυμπαρα·ε·μεν·ετο
Pl1stσυμπαρεμενομενσυμπαρα·ε·μεν·ομενσυμπαρεμενομεθασυμπαρα·ε·μεν·ομεθα
2ndσυμπαρεμενετεσυμπαρα·ε·μεν·ετεσυμπαρεμενεσθεσυμπαρα·ε·μεν·εσθε
3rdσυμπαρεμενον, συμπαρεμενοσανσυμπαρα·ε·μεν·ον, συμπαρα·ε·μεν·οσαν altσυμπαρεμενοντοσυμπαρα·ε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:32:26 EDT