συμπαραλαμβανω • SUMPARALAMBANW • sumparalambanō

συμ·παρα·λαμβάνω (συμπαρα+λαμβαν-, -, 2nd συμπαρα+λαβ-, -, -, συμπαρα+λημφ·θ-/συμπαρα+ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλαμβανωσυμπαρα·λαμβαν·ωσυμπαραλαμβανομαισυμπαρα·λαμβαν·ομαι
2ndσυμπαραλαμβανειςσυμπαρα·λαμβαν·ειςσυμπαραλαμβανῃ, συμπαραλαμβανει, συμπαραλαμβανεσαισυμπαρα·λαμβαν·ῃ, συμπαρα·λαμβαν·ει classical, συμπαρα·λαμβαν·εσαι alt
3rdσυμπαραλαμβανεισυμπαρα·λαμβαν·εισυμπαραλαμβανεταισυμπαρα·λαμβαν·εται
Pl1stσυμπαραλαμβανομενσυμπαρα·λαμβαν·ομενσυμπαραλαμβανομεθασυμπαρα·λαμβαν·ομεθα
2ndσυμπαραλαμβανετεσυμπαρα·λαμβαν·ετεσυμπαραλαμβανεσθεσυμπαρα·λαμβαν·εσθε
3rdσυμπαραλαμβανουσιν, συμπαραλαμβανουσισυμπαρα·λαμβαν·ουσι(ν)συμπαραλαμβανονταισυμπαρα·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλαμβανωσυμπαρα·λαμβαν·ωσυμπαραλαμβανωμαισυμπαρα·λαμβαν·ωμαι
2ndσυμπαραλαμβανῃςσυμπαρα·λαμβαν·ῃςσυμπαραλαμβανῃσυμπαρα·λαμβαν·ῃ
3rdσυμπαραλαμβανῃσυμπαρα·λαμβαν·ῃσυμπαραλαμβανηταισυμπαρα·λαμβαν·ηται
Pl1stσυμπαραλαμβανωμενσυμπαρα·λαμβαν·ωμενσυμπαραλαμβανωμεθασυμπαρα·λαμβαν·ωμεθα
2ndσυμπαραλαμβανητεσυμπαρα·λαμβαν·ητεσυμπαραλαμβανησθεσυμπαρα·λαμβαν·ησθε
3rdσυμπαραλαμβανωσιν, συμπαραλαμβανωσισυμπαρα·λαμβαν·ωσι(ν)συμπαραλαμβανωνταισυμπαρα·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλαμβανοιμισυμπαρα·λαμβαν·οιμισυμπαραλαμβανοιμηνσυμπαρα·λαμβαν·οιμην
2ndσυμπαραλαμβανοιςσυμπαρα·λαμβαν·οιςσυμπαραλαμβανοιοσυμπαρα·λαμβαν·οιο
3rdσυμπαραλαμβανοισυμπαρα·λαμβαν·οισυμπαραλαμβανοιτοσυμπαρα·λαμβαν·οιτο
Pl1stσυμπαραλαμβανοιμενσυμπαρα·λαμβαν·οιμενσυμπαραλαμβανοιμεθασυμπαρα·λαμβαν·οιμεθα
2ndσυμπαραλαμβανοιτεσυμπαρα·λαμβαν·οιτεσυμπαραλαμβανοισθεσυμπαρα·λαμβαν·οισθε
3rdσυμπαραλαμβανοιεν, συμπαραλαμβανοισανσυμπαρα·λαμβαν·οιεν, συμπαρα·λαμβαν·οισαν altσυμπαραλαμβανοιντοσυμπαρα·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπαραλαμβανεσυμπαρα·λαμβαν·εσυμπαραλαμβανουσυμπαρα·λαμβαν·ου
3rdσυμπαραλαμβανετωσυμπαρα·λαμβαν·ετωσυμπαραλαμβανεσθωσυμπαρα·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndσυμπαραλαμβανετεσυμπαρα·λαμβαν·ετεσυμπαραλαμβανεσθεσυμπαρα·λαμβαν·εσθε
3rdσυμπαραλαμβανετωσαν, συμπαραλαμβανοντωνσυμπαρα·λαμβαν·ετωσαν, συμπαρα·λαμβαν·οντων classicalσυμπαραλαμβανεσθωσαν, συμπαραλαμβανεσθωνσυμπαρα·λαμβαν·εσθωσαν, συμπαρα·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπαραλαμβανειν[GNT]​συμπαρα·λαμβαν·εινσυμπαραλαμβανεσθαι​συμπαρα·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλαμβανουσασυμπαραλαμβανονσυμπαρα·λαμβαν·ουσ·ασυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπαραλαμβανωνσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπαραλαμβανουσανσυμπαραλαμβανοντασυμπαρα·λαμβαν·ουσ·ανσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datσυμπαραλαμβανουσῃσυμπαραλαμβανοντισυμπαρα·λαμβαν·ουσ·ῃσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπαραλαμβανουσηςσυμπαραλαμβανοντοςσυμπαρα·λαμβαν·ουσ·ηςσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπαραλαμβανουσαισυμπαραλαμβανοντες[LXX]συμπαραλαμβανοντασυμπαρα·λαμβαν·ουσ·αισυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπαραλαμβανουσαςσυμπαραλαμβανονταςσυμπαρα·λαμβαν·ουσ·αςσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπαραλαμβανουσαιςσυμπαραλαμβανουσι, συμπαραλαμβανουσινσυμπαρα·λαμβαν·ουσ·αιςσυμπαρα·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπαραλαμβανουσωνσυμπαραλαμβανοντωνσυμπαρα·λαμβαν·ουσ·ωνσυμπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλαμβανομενησυμπαραλαμβανομενεσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ησυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ε
Nomσυμπαραλαμβανομενοςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ος
Accσυμπαραλαμβανομενηνσυμπαραλαμβανομενονσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ηνσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ον
Datσυμπαραλαμβανομενῃσυμπαραλαμβανομενῳσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ῃσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genσυμπαραλαμβανομενηςσυμπαραλαμβανομενουσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ηςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocσυμπαραλαμβανομεναισυμπαραλαμβανομενοισυμπαραλαμβανομενασυμπαρα·λαμβαν·ομεν·αισυμπαρα·λαμβαν·ομεν·οισυμπαρα·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accσυμπαραλαμβανομεναςσυμπαραλαμβανομενουςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·αςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ους
Datσυμπαραλαμβανομεναιςσυμπαραλαμβανομενοιςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·αιςσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·οις
Genσυμπαραλαμβανομενωνσυμπαραλαμβανομενωνσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ωνσυμπαρα·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρελαμβανονσυμπαρα·ε·λαμβαν·ονσυμπαρελαμβανομηνσυμπαρα·ε·λαμβαν·ομην
2ndσυμπαρελαμβανεςσυμπαρα·ε·λαμβαν·εςσυμπαρελαμβανουσυμπαρα·ε·λαμβαν·ου
3rdσυμπαρελαμβανεν, συμπαρελαμβανεσυμπαρα·ε·λαμβαν·ε(ν)συμπαρελαμβανετοσυμπαρα·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stσυμπαρελαμβανομενσυμπαρα·ε·λαμβαν·ομενσυμπαρελαμβανομεθασυμπαρα·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndσυμπαρελαμβανετεσυμπαρα·ε·λαμβαν·ετεσυμπαρελαμβανεσθεσυμπαρα·ε·λαμβαν·εσθε
3rdσυμπαρελαμβανον, συμπαρελαμβανοσανσυμπαρα·ε·λαμβαν·ον, συμπαρα·ε·λαμβαν·οσαν altσυμπαρελαμβανοντοσυμπαρα·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρελαβονσυμπαρα·ε·λαβ·ονσυμπαρελαβομηνσυμπαρα·ε·λαβ·ομην
2ndσυμπαρελαβεςσυμπαρα·ε·λαβ·εςσυμπαρελαβουσυμπαρα·ε·λαβ·ου
3rdσυμπαρελαβεν, συμπαρελαβεσυμπαρα·ε·λαβ·ε(ν)συμπαρελαβετοσυμπαρα·ε·λαβ·ετο
Pl1stσυμπαρελαβομενσυμπαρα·ε·λαβ·ομενσυμπαρελαβομεθασυμπαρα·ε·λαβ·ομεθα
2ndσυμπαρελαβετεσυμπαρα·ε·λαβ·ετεσυμπαρελαβεσθεσυμπαρα·ε·λαβ·εσθε
3rdσυμπαρελαβον, συμπαρελαβοσανσυμπαρα·ε·λαβ·ον, συμπαρα·ε·λαβ·οσαν altσυμπαρελαβοντοσυμπαρα·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλαβωσυμπαρα·λαβ·ωσυμπαραλαβωμαισυμπαρα·λαβ·ωμαι
2ndσυμπαραλαβῃςσυμπαρα·λαβ·ῃςσυμπαραλαβῃσυμπαρα·λαβ·ῃ
3rdσυμπαραλαβῃσυμπαρα·λαβ·ῃσυμπαραλαβηταισυμπαρα·λαβ·ηται
Pl1stσυμπαραλαβωμενσυμπαρα·λαβ·ωμενσυμπαραλαβωμεθασυμπαρα·λαβ·ωμεθα
2ndσυμπαραλαβητεσυμπαρα·λαβ·ητεσυμπαραλαβησθεσυμπαρα·λαβ·ησθε
3rdσυμπαραλαβωσιν, συμπαραλαβωσισυμπαρα·λαβ·ωσι(ν)συμπαραλαβωνταισυμπαρα·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλαβοιμισυμπαρα·λαβ·οιμισυμπαραλαβοιμηνσυμπαρα·λαβ·οιμην
2ndσυμπαραλαβοιςσυμπαρα·λαβ·οιςσυμπαραλαβοιοσυμπαρα·λαβ·οιο
3rdσυμπαραλαβοισυμπαρα·λαβ·οισυμπαραλαβοιτοσυμπαρα·λαβ·οιτο
Pl1stσυμπαραλαβοιμενσυμπαρα·λαβ·οιμενσυμπαραλαβοιμεθασυμπαρα·λαβ·οιμεθα
2ndσυμπαραλαβοιτεσυμπαρα·λαβ·οιτεσυμπαραλαβοισθεσυμπαρα·λαβ·οισθε
3rdσυμπαραλαβοιεν, συμπαραλαβοισανσυμπαρα·λαβ·οιεν, συμπαρα·λαβ·οισαν altσυμπαραλαβοιντοσυμπαρα·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπαραλαβεσυμπαρα·λαβ·εσυμπαραλαβουσυμπαρα·λαβ·ου
3rdσυμπαραλαβετωσυμπαρα·λαβ·ετωσυμπαραλαβεσθωσυμπαρα·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndσυμπαραλαβετεσυμπαρα·λαβ·ετεσυμπαραλαβεσθεσυμπαρα·λαβ·εσθε
3rdσυμπαραλαβετωσαν, συμπαραλαβοντωνσυμπαρα·λαβ·ετωσαν, συμπαρα·λαβ·οντων classicalσυμπαραλαβεσθωσαν, συμπαραλαβεσθωνσυμπαρα·λαβ·εσθωσαν, συμπαρα·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπαραλαβειν[GNT]​συμπαρα·λαβ·εινσυμπαραλαβεσθαι​συμπαρα·λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλαβουσασυμπαραλαβονσυμπαρα·λαβ·ουσ·ασυμπαρα·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπαραλαβων[GNT][LXX]συμπαρα·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπαραλαβουσανσυμπαραλαβοντασυμπαρα·λαβ·ουσ·ανσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datσυμπαραλαβουσῃσυμπαραλαβοντισυμπαρα·λαβ·ουσ·ῃσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπαραλαβουσηςσυμπαραλαβοντοςσυμπαρα·λαβ·ουσ·ηςσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπαραλαβουσαισυμπαραλαβοντες[GNT]συμπαραλαβοντασυμπαρα·λαβ·ουσ·αισυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·εςσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπαραλαβουσαςσυμπαραλαβονταςσυμπαρα·λαβ·ουσ·αςσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπαραλαβουσαιςσυμπαραλαβουσι, συμπαραλαβουσινσυμπαρα·λαβ·ουσ·αιςσυμπαρα·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπαραλαβουσωνσυμπαραλαβοντωνσυμπαρα·λαβ·ουσ·ωνσυμπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλαβομενησυμπαραλαβομενεσυμπαρα·λαβ·ομεν·ησυμπαρα·λαβ·ομεν·ε
Nomσυμπαραλαβομενοςσυμπαρα·λαβ·ομεν·ος
Accσυμπαραλαβομενηνσυμπαραλαβομενονσυμπαρα·λαβ·ομεν·ηνσυμπαρα·λαβ·ομεν·ον
Datσυμπαραλαβομενῃσυμπαραλαβομενῳσυμπαρα·λαβ·ομεν·ῃσυμπαρα·λαβ·ομεν·ῳ
Genσυμπαραλαβομενηςσυμπαραλαβομενουσυμπαρα·λαβ·ομεν·ηςσυμπαρα·λαβ·ομεν·ου
PlVocσυμπαραλαβομεναισυμπαραλαβομενοισυμπαραλαβομενασυμπαρα·λαβ·ομεν·αισυμπαρα·λαβ·ομεν·οισυμπαρα·λαβ·ομεν·α
Nom
Accσυμπαραλαβομεναςσυμπαραλαβομενουςσυμπαρα·λαβ·ομεν·αςσυμπαρα·λαβ·ομεν·ους
Datσυμπαραλαβομεναιςσυμπαραλαβομενοιςσυμπαρα·λαβ·ομεν·αιςσυμπαρα·λαβ·ομεν·οις
Genσυμπαραλαβομενωνσυμπαραλαβομενωνσυμπαρα·λαβ·ομεν·ωνσυμπαρα·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρελημφθην, συμπαρεληφθηνσυμπαρα·ε·λημβ·θην, συμπαρα·ε·ληβ·θην
2ndσυμπαρελημφθης, συμπαρεληφθηςσυμπαρα·ε·λημβ·θης, συμπαρα·ε·ληβ·θης
3rdσυμπαρελημφθη, συμπαρεληφθησυμπαρα·ε·λημβ·θη, συμπαρα·ε·ληβ·θη
Pl1stσυμπαρελημφθημεν, συμπαρεληφθημενσυμπαρα·ε·λημβ·θημεν, συμπαρα·ε·ληβ·θημεν
2ndσυμπαρελημφθητε, συμπαρεληφθητεσυμπαρα·ε·λημβ·θητε, συμπαρα·ε·ληβ·θητε
3rdσυμπαρελημφθησαν, συμπαρεληφθησανσυμπαρα·ε·λημβ·θησαν, συμπαρα·ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλημφθησομαι, συμπαραληφθησομαισυμπαρα·λημβ·θησομαι, συμπαρα·ληβ·θησομαι
2ndσυμπαραλημφθησῃ, συμπαραλημφθησει, συμπαραληφθησῃ, συμπαραληφθησεισυμπαρα·λημβ·θησῃ, συμπαρα·λημβ·θησει classical, συμπαρα·ληβ·θησῃ, συμπαρα·ληβ·θησει classical
3rdσυμπαραλημφθησεται, συμπαραληφθησεταισυμπαρα·λημβ·θησεται, συμπαρα·ληβ·θησεται
Pl1stσυμπαραλημφθησομεθα, συμπαραληφθησομεθασυμπαρα·λημβ·θησομεθα, συμπαρα·ληβ·θησομεθα
2ndσυμπαραλημφθησεσθε, συμπαραληφθησεσθεσυμπαρα·λημβ·θησεσθε, συμπαρα·ληβ·θησεσθε
3rdσυμπαραλημφθησονται, συμπαραληφθησονταισυμπαρα·λημβ·θησονται, συμπαρα·ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλημφθω, συμπαραληφθωσυμπαρα·λημβ·θω, συμπαρα·ληβ·θω
2ndσυμπαραλημφθῃς[LXX], συμπαραληφθῃςσυμπαρα·λημβ·θῃς, συμπαρα·ληβ·θῃς
3rdσυμπαραλημφθῃ, συμπαραληφθῃ[LXX]συμπαρα·λημβ·θῃ, συμπαρα·ληβ·θῃ
Pl1stσυμπαραλημφθωμεν, συμπαραληφθωμενσυμπαρα·λημβ·θωμεν, συμπαρα·ληβ·θωμεν
2ndσυμπαραλημφθητε, συμπαραληφθητεσυμπαρα·λημβ·θητε, συμπαρα·ληβ·θητε
3rdσυμπαραλημφθωσιν, συμπαραλημφθωσι, συμπαραληφθωσιν, συμπαραληφθωσισυμπαρα·λημβ·θωσι(ν), συμπαρα·ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλημφθειην, συμπαραληφθειηνσυμπαρα·λημβ·θειην, συμπαρα·ληβ·θειην
2ndσυμπαραλημφθειης, συμπαραληφθειηςσυμπαρα·λημβ·θειης, συμπαρα·ληβ·θειης
3rdσυμπαραλημφθειη, συμπαραληφθειησυμπαρα·λημβ·θειη, συμπαρα·ληβ·θειη
Pl1stσυμπαραλημφθειημεν, συμπαραλημφθειμεν, συμπαραληφθειημεν, συμπαραληφθειμενσυμπαρα·λημβ·θειημεν, συμπαρα·λημβ·θειμεν classical, συμπαρα·ληβ·θειημεν, συμπαρα·ληβ·θειμεν classical
2ndσυμπαραλημφθειητε, συμπαραλημφθειτε, συμπαραληφθειητε, συμπαραληφθειτεσυμπαρα·λημβ·θειητε, συμπαρα·λημβ·θειτε classical, συμπαρα·ληβ·θειητε, συμπαρα·ληβ·θειτε classical
3rdσυμπαραλημφθειησαν, συμπαραλημφθειεν, συμπαραληφθειησαν, συμπαραληφθειενσυμπαρα·λημβ·θειησαν, συμπαρα·λημβ·θειεν classical, συμπαρα·ληβ·θειησαν, συμπαρα·ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυμπαραλημφθησοιμην, συμπαραληφθησοιμηνσυμπαρα·λημβ·θησοιμην, συμπαρα·ληβ·θησοιμην
2ndσυμπαραλημφθησοιο, συμπαραληφθησοιοσυμπαρα·λημβ·θησοιο, συμπαρα·ληβ·θησοιο
3rdσυμπαραλημφθησοιτο, συμπαραληφθησοιτοσυμπαρα·λημβ·θησοιτο, συμπαρα·ληβ·θησοιτο
Pl1stσυμπαραλημφθησοιμεθα, συμπαραληφθησοιμεθασυμπαρα·λημβ·θησοιμεθα, συμπαρα·ληβ·θησοιμεθα
2ndσυμπαραλημφθησοισθε, συμπαραληφθησοισθεσυμπαρα·λημβ·θησοισθε, συμπαρα·ληβ·θησοισθε
3rdσυμπαραλημφθησοιντο, συμπαραληφθησοιντοσυμπαρα·λημβ·θησοιντο, συμπαρα·ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπαραλημφθητι, συμπαραληφθητισυμπαρα·λημβ·θητι, συμπαρα·ληβ·θητι
3rdσυμπαραλημφθητω, συμπαραληφθητωσυμπαρα·λημβ·θητω, συμπαρα·ληβ·θητω
Pl1st
2ndσυμπαραλημφθητε, συμπαραληφθητεσυμπαρα·λημβ·θητε, συμπαρα·ληβ·θητε
3rdσυμπαραλημφθητωσαν, συμπαραλημφθεντων, συμπαραληφθητωσαν, συμπαραληφθεντωνσυμπαρα·λημβ·θητωσαν, συμπαρα·λημβ·θεντων classical, συμπαρα·ληβ·θητωσαν, συμπαρα·ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συμπαραλημφθηναι, συμπαραληφθηναι​συμπαρα·λημβ·θηναι, συμπαρα·ληβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συμπαραλημφθησεσθαι, συμπαραληφθησεσθαι​συμπαρα·λημβ·θησεσθαι, συμπαρα·ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλημφθεισα, συμπαραληφθεισασυμπαραλημφθεις, συμπαραληφθειςσυμπαραλημφθεν, συμπαραληφθενσυμπαρα·λημβ·θεισ·α, συμπαρα·ληβ·θεισ·ασυμπαρα·λημβ·θει[ντ]·ς, συμπαρα·ληβ·θει[ντ]·ςσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ν[τ], συμπαρα·ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυμπαραλημφθεισαν, συμπαραληφθεισανσυμπαραλημφθεντα, συμπαραληφθεντασυμπαρα·λημβ·θεισ·αν, συμπαρα·ληβ·θεισ·ανσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·α, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Datσυμπαραλημφθεισῃ, συμπαραληφθεισῃσυμπαραλημφθεντι, συμπαραληφθεντισυμπαρα·λημβ·θεισ·ῃ, συμπαρα·ληβ·θεισ·ῃσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ι, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genσυμπαραλημφθεισης, συμπαραληφθεισηςσυμπαραλημφθεντος, συμπαραληφθεντοςσυμπαρα·λημβ·θεισ·ης, συμπαρα·ληβ·θεισ·ηςσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυμπαραλημφθεισαι, συμπαραληφθεισαισυμπαραλημφθεντες, συμπαραληφθεντεςσυμπαραλημφθεντα, συμπαραληφθεντασυμπαρα·λημβ·θεισ·αι, συμπαρα·ληβ·θεισ·αισυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ες, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·εςσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·α, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυμπαραλημφθεισας, συμπαραληφθεισαςσυμπαραλημφθεντας, συμπαραληφθενταςσυμπαρα·λημβ·θεισ·ας, συμπαρα·ληβ·θεισ·αςσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ας, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datσυμπαραλημφθεισαις, συμπαραληφθεισαιςσυμπαραλημφθεισι, συμπαραλημφθεισιν, συμπαραληφθεισι, συμπαραληφθεισινσυμπαρα·λημβ·θεισ·αις, συμπαρα·ληβ·θεισ·αιςσυμπαρα·λημβ·θει[ντ]·σι(ν), συμπαρα·ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυμπαραλημφθεισων, συμπαραληφθεισωνσυμπαραλημφθεντων, συμπαραληφθεντωνσυμπαρα·λημβ·θεισ·ων, συμπαρα·ληβ·θεισ·ωνσυμπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, συμπαρα·ληβ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαραλημφθησομενη, συμπαραληφθησομενησυμπαραλημφθησομενε, συμπαραληφθησομενεσυμπαρα·λημβ·θησομεν·η, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ησυμπαρα·λημβ·θησομεν·ε, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ε
Nomσυμπαραλημφθησομενος, συμπαραληφθησομενοςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ος, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ος
Accσυμπαραλημφθησομενην, συμπαραληφθησομενηνσυμπαραλημφθησομενον, συμπαραληφθησομενονσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ην, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ηνσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ον, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ον
Datσυμπαραλημφθησομενῃ, συμπαραληφθησομενῃσυμπαραλημφθησομενῳ, συμπαραληφθησομενῳσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ῃ, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ῃσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ῳ, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ῳ
Genσυμπαραλημφθησομενης, συμπαραληφθησομενηςσυμπαραλημφθησομενου, συμπαραληφθησομενουσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ης, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ηςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ου, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ου
PlVocσυμπαραλημφθησομεναι, συμπαραληφθησομεναισυμπαραλημφθησομενοι, συμπαραληφθησομενοισυμπαραλημφθησομενα, συμπαραληφθησομενασυμπαρα·λημβ·θησομεν·αι, συμπαρα·ληβ·θησομεν·αισυμπαρα·λημβ·θησομεν·οι, συμπαρα·ληβ·θησομεν·οισυμπαρα·λημβ·θησομεν·α, συμπαρα·ληβ·θησομεν·α
Nom
Accσυμπαραλημφθησομενας, συμπαραληφθησομεναςσυμπαραλημφθησομενους, συμπαραληφθησομενουςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ας, συμπαρα·ληβ·θησομεν·αςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ους, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ους
Datσυμπαραλημφθησομεναις, συμπαραληφθησομεναιςσυμπαραλημφθησομενοις, συμπαραληφθησομενοιςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·αις, συμπαρα·ληβ·θησομεν·αιςσυμπαρα·λημβ·θησομεν·οις, συμπαρα·ληβ·θησομεν·οις
Genσυμπαραλημφθησομενων, συμπαραληφθησομενωνσυμπαραλημφθησομενων, συμπαραληφθησομενωνσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ων, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ωνσυμπαρα·λημβ·θησομεν·ου, συμπαρα·ληβ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 03:53:09 EST