στομα • STOMA • stoma

στόμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστομα[GNT][LXX]στομα[τ]
Nom
Acc
Datστοματι[GNT][LXX]στοματ·ι
Genστοματος[GNT][LXX]στοματ·ος
PlVocστοματα[GNT][LXX]στοματ·α
Nom
Acc
Datστομασι, στομασιν[LXX]στομα[τ]·σι(ν), στομα[τ]·σι(ν)
Genστοματων[GNT]στοματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 14:13:29 EDT