στελλω • STELLW • stellō

στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστελλωστελλ·ωστελλομαιστελλ·ομαι
2ndστελλειςστελλ·ειςστελλῃ, στελλει, στελλεσαιστελλ·ῃ, στελλ·ει classical, στελλ·εσαι alt
3rdστελλειστελλ·ειστελλεταιστελλ·εται
Pl1stστελλομενστελλ·ομενστελλομεθαστελλ·ομεθα
2ndστελλετεστελλ·ετεστελλεσθεστελλ·εσθε
3rdστελλουσιν, στελλουσιστελλ·ουσι(ν)στελλονταιστελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστελλωστελλ·ωστελλωμαιστελλ·ωμαι
2ndστελλῃςστελλ·ῃςστελλῃστελλ·ῃ
3rdστελλῃστελλ·ῃστελληταιστελλ·ηται
Pl1stστελλωμενστελλ·ωμενστελλωμεθαστελλ·ωμεθα
2ndστελλητεστελλ·ητεστελλησθεστελλ·ησθε
3rdστελλωσιν, στελλωσιστελλ·ωσι(ν)στελλωνταιστελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστελλοιμιστελλ·οιμιστελλοιμηνστελλ·οιμην
2ndστελλοιςστελλ·οιςστελλοιοστελλ·οιο
3rdστελλοιστελλ·οιστελλοιτοστελλ·οιτο
Pl1stστελλοιμενστελλ·οιμενστελλοιμεθαστελλ·οιμεθα
2ndστελλοιτεστελλ·οιτεστελλοισθεστελλ·οισθε
3rdστελλοιεν, στελλοισανστελλ·οιεν, στελλ·οισαν altστελλοιντοστελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστελλεστελλ·εστελλουστελλ·ου
3rdστελλετωστελλ·ετωστελλεσθωστελλ·εσθω
Pl1st
2ndστελλετεστελλ·ετεστελλεσθεστελλ·εσθε
3rdστελλετωσαν, στελλοντωνστελλ·ετωσαν, στελλ·οντων classicalστελλεσθωσαν, στελλεσθωνστελλ·εσθωσαν, στελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στελλειν​στελλ·ειν​στελλεσθαι[GNT][LXX]​στελλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστελλουσαστελλονστελλ·ουσ·αστελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomστελλωνστελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστελλουσανστελλονταστελλ·ουσ·ανστελλ·ο[υ]ντ·α
Datστελλουσῃστελλοντιστελλ·ουσ·ῃστελλ·ο[υ]ντ·ι
Genστελλουσηςστελλοντοςστελλ·ουσ·ηςστελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστελλουσαιστελλοντεςστελλονταστελλ·ουσ·αιστελλ·ο[υ]ντ·εςστελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστελλουσαςστελλονταςστελλ·ουσ·αςστελλ·ο[υ]ντ·ας
Datστελλουσαιςστελλουσι, στελλουσινστελλ·ουσ·αιςστελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστελλουσωνστελλοντωνστελλ·ουσ·ωνστελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστελλομενηστελλομενεστελλ·ομεν·ηστελλ·ομεν·ε
Nomστελλομενος[LXX]στελλ·ομεν·ος
Accστελλομενηνστελλομενονστελλ·ομεν·ηνστελλ·ομεν·ον
Datστελλομενῃστελλομενῳστελλ·ομεν·ῃστελλ·ομεν·ῳ
Genστελλομενηςστελλομενουστελλ·ομεν·ηςστελλ·ομεν·ου
PlVocστελλομεναιστελλομενοι[GNT]στελλομεναστελλ·ομεν·αιστελλ·ομεν·οιστελλ·ομεν·α
Nom
Accστελλομεναςστελλομενουςστελλ·ομεν·αςστελλ·ομεν·ους
Datστελλομεναιςστελλομενοις[LXX]στελλ·ομεν·αιςστελλ·ομεν·οις
Genστελλομενωνστελλομενωνστελλ·ομεν·ωνστελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστελλονε·στελλ·ονεστελλομηνε·στελλ·ομην
2ndεστελλεςε·στελλ·εςεστελλουε·στελλ·ου
3rdεστελλεν, εστελλεε·στελλ·ε(ν)εστελλετοε·στελλ·ετο
Pl1stεστελλομενε·στελλ·ομενεστελλομεθαε·στελλ·ομεθα
2ndεστελλετεε·στελλ·ετεεστελλεσθεε·στελλ·εσθε
3rdεστελλον, εστελλοσανε·στελλ·ον, ε·στελλ·οσαν altεστελλοντοε·στελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστειλαε·στειλ·[σ]αεστειλαμηνε·στειλ·[σ]αμην
2ndεστειλαςε·στειλ·[σ]αςεστειλωε·στειλ·[σ]ω
3rdεστειλεν, εστειλεε·στειλ·[σ]ε(ν)εστειλατο[LXX]ε·στειλ·[σ]ατο
Pl1stεστειλαμενε·στειλ·[σ]αμενεστειλαμεθαε·στειλ·[σ]αμεθα
2ndεστειλατεε·στειλ·[σ]ατεεστειλασθεε·στειλ·[σ]ασθε
3rdεστειλανε·στειλ·[σ]ανεστειλαντο[LXX]ε·στειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστειλωστειλ·[σ]ωστειλωμαιστειλ·[σ]ωμαι
2ndστειλῃςστειλ·[σ]ῃςστειλῃστειλ·[σ]ῃ
3rdστειλῃστειλ·[σ]ῃστειληταιστειλ·[σ]ηται
Pl1stστειλωμενστειλ·[σ]ωμενστειλωμεθαστειλ·[σ]ωμεθα
2ndστειλητεστειλ·[σ]ητεστειλησθεστειλ·[σ]ησθε
3rdστειλωσιν, στειλωσιστειλ·[σ]ωσι(ν)στειλωνταιστειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστειλαιμιστειλ·[σ]αιμιστειλαιμηνστειλ·[σ]αιμην
2ndστειλαις, στειλειαςστειλ·[σ]αις, στειλ·[σ]ειας classicalστειλαιοστειλ·[σ]αιο
3rdστειλαι, στειλειεστειλ·[σ]αι, στειλ·[σ]ειε classicalστειλαιτοστειλ·[σ]αιτο
Pl1stστειλαιμενστειλ·[σ]αιμενστειλαιμεθαστειλ·[σ]αιμεθα
2ndστειλαιτεστειλ·[σ]αιτεστειλαισθεστειλ·[σ]αισθε
3rdστειλαιεν, στειλαισαν, στειλειαν, στειλειενστειλ·[σ]αιεν, στειλ·[σ]αισαν alt, στειλ·[σ]ειαν classical, στειλ·[σ]ειεν classicalστειλαιντοστειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστειλονστειλ·[σ]ονστειλαιστειλ·[σ]αι
3rdστειλατωστειλ·[σ]ατωστειλασθωστειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndστειλατεστειλ·[σ]ατεστειλασθεστειλ·[σ]ασθε
3rdστειλατωσαν, στειλαντωνστειλ·[σ]ατωσαν, στειλ·[σ]αντων classicalστειλασθωσαν, στειλασθωνστειλ·[σ]ασθωσαν, στειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στειλαι​στειλ·[σ]αι​στειλασθαι​στειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστειλασαστειλαςστειλανστειλ·[σ]ασ·αστειλ·[σ]α[ντ]·ςστειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accστειλασανστειλανταστειλ·[σ]ασ·ανστειλ·[σ]αντ·α
Datστειλασῃστειλαντιστειλ·[σ]ασ·ῃστειλ·[σ]αντ·ι
Genστειλασηςστειλαντοςστειλ·[σ]ασ·ηςστειλ·[σ]αντ·ος
PlVocστειλασαιστειλαντεςστειλανταστειλ·[σ]ασ·αιστειλ·[σ]αντ·εςστειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accστειλασαςστειλανταςστειλ·[σ]ασ·αςστειλ·[σ]αντ·ας
Datστειλασαιςστειλασι, στειλασινστειλ·[σ]ασ·αιςστειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genστειλασωνστειλαντωνστειλ·[σ]ασ·ωνστειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστειλαμενηστειλαμενεστειλ·[σ]αμεν·ηστειλ·[σ]αμεν·ε
Nomστειλαμενοςστειλ·[σ]αμεν·ος
Accστειλαμενηνστειλαμενονστειλ·[σ]αμεν·ηνστειλ·[σ]αμεν·ον
Datστειλαμενῃστειλαμενῳστειλ·[σ]αμεν·ῃστειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genστειλαμενηςστειλαμενουστειλ·[σ]αμεν·ηςστειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocστειλαμεναιστειλαμενοιστειλαμεναστειλ·[σ]αμεν·αιστειλ·[σ]αμεν·οιστειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accστειλαμεναςστειλαμενουςστειλ·[σ]αμεν·αςστειλ·[σ]αμεν·ους
Datστειλαμεναιςστειλαμενοιςστειλ·[σ]αμεν·αιςστειλ·[σ]αμεν·οις
Genστειλαμενωνστειλαμενωνστειλ·[σ]αμεν·ωνστειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταλμαιεσταλ·μαι
2ndεσταλσαιεσταλ·σαι
3rdεσταλταιεσταλ·ται
Pl1stεσταλμεθαεσταλ·μεθα
2ndεσταλθεεσταλ·σθε
3rdεσταλαταιεσταλ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταλσομαιεσταλ·σομαι
2ndεσταλσῃ, εσταλσειεσταλ·σῃ, εσταλ·σει classical
3rdεσταλσεταιεσταλ·σεται
Pl1stεσταλσομεθαεσταλ·σομεθα
2ndεσταλσεσθεεσταλ·σεσθε
3rdεσταλσονταιεσταλ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταλσοιμηνεσταλ·σοιμην
2ndεσταλσοιοεσταλ·σοιο
3rdεσταλσοιτοεσταλ·σοιτο
Pl1stεσταλσοιμεθαεσταλ·σοιμεθα
2ndεσταλσοισθεεσταλ·σοισθε
3rdεσταλσοιντοεσταλ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσταλσοεσταλ·σο
3rdεσταλθωεσταλ·σθω
Pl1st
2ndεσταλθεεσταλ·σθε
3rdεσταλθωσαν, εσταλθωνεσταλ·σθωσαν, εσταλ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσταλθαι​εσταλ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσταλσεσθαι​εσταλ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσταλμενηεσταλμενεεσταλ·μεν·ηεσταλ·μεν·ε
Nomεσταλμενοςεσταλ·μεν·ος
Accεσταλμενηνεσταλμενονεσταλ·μεν·ηνεσταλ·μεν·ον
Datεσταλμενῃεσταλμενῳεσταλ·μεν·ῃεσταλ·μεν·ῳ
Genεσταλμενηςεσταλμενουεσταλ·μεν·ηςεσταλ·μεν·ου
PlVocεσταλμεναι[LXX]εσταλμενοιεσταλμεναεσταλ·μεν·αιεσταλ·μεν·οιεσταλ·μεν·α
Nom
Accεσταλμεναςεσταλμενουςεσταλ·μεν·αςεσταλ·μεν·ους
Datεσταλμεναιςεσταλμενοιςεσταλ·μεν·αιςεσταλ·μεν·οις
Genεσταλμενωνεσταλμενωνεσταλ·μεν·ωνεσταλ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταλμηνε·εσταλ·μην
2ndεσταλσοε·εσταλ·σο
3rdεσταλτοε·εσταλ·το
Pl1stεσταλμεθαε·εσταλ·μεθα
2ndεσταλθεε·εσταλ·σθε
3rdεσταλατοε·εσταλ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 22:07:13 EST