στεαρ • STEAR • stear

στέαρ, στέατος, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστεαρ[LXX]στεα[τ]·ρ
Nom
Acc
Datστεατι[LXX]στεατ·ι
Genστεατος[LXX]στεατ·ος
PlVocστεατα[LXX]στεατ·α
Nom
Acc
Datστεασι, στεασιν[LXX]στεα[τ]·σι(ν), στεα[τ]·σι(ν)
Genστεατων[LXX]στεατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 12-Jul-2020 15:10:26 EDT