στρατια • STRATIA • stratia

στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστρατια[LXX]στρατι·α
Nom
Accστρατιαν[LXX]στρατι·αν
Datστρατιᾳ[GNT][LXX]στρατι·ᾳ
Genστρατιας[GNT][LXX]στρατι·ας
PlVocστρατιαι[LXX]στρατι·αι
Nom
Accστρατιας[GNT][LXX]στρατι·ας
Datστρατιαιςστρατι·αις
Genστρατιωνστρατι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 08:02:00 EST