στρατηγος • STRATHGOS • stratēgos

στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστρατηγεστρατηγ·ε
Nomστρατηγος[GNT][LXX]στρατηγ·ος
Accστρατηγον[LXX]στρατηγ·ον
Datστρατηγῳστρατηγ·ῳ
Genστρατηγου[LXX]στρατηγ·ου
PlVocστρατηγοι[GNT][LXX]στρατηγ·οι
Nom
Accστρατηγους[GNT][LXX]στρατηγ·ους
Datστρατηγοις[GNT][LXX]στρατηγ·οις
Genστρατηγων[LXX]στρατηγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 22:43:19 EDT