στερεωμα • STEREWMA • stereōma

στερέωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστερεωμα[GNT][LXX]στερεωμα[τ]
Nom
Acc
Datστερεωματι[LXX]στερεωματ·ι
Genστερεωματος[LXX]στερεωματ·ος
PlVocστερεωματαστερεωματ·α
Nom
Acc
Datστερεωμασι, στερεωμασινστερεωμα[τ]·σι(ν)
Genστερεωματωνστερεωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:53:04 EST