στερεος • STEREOS • stereos

στερεός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεα[GNT][LXX]στερεεστερε·αστερε·ε
Nomστερεος[GNT]στερε·ος
Accστερεαν[LXX]στερεον[LXX]στερε·ανστερε·ον
Datστερεᾳ[LXX]στερεῳστερε·ᾳστερε·ῳ
Genστερεας[GNT][LXX]στερεουστερε·αςστερε·ου
PlVocστερεαιστερεοι[GNT]στερεα[GNT][LXX]στερε·αιστερε·οιστερε·α
Nom
Accστερεας[GNT][LXX]στερεουςστερε·αςστερε·ους
Datστερεαιςστερεοιςστερε·αιςστερε·οις
Genστερεων[LXX]στερε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:20:30 EST