στενοχωρια • STENOCWRIA STENOXWRIA • stenochōria

στενο·χωρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστενοχωρια[GNT][LXX]στενοχωρι·α
Nom
Accστενοχωριαν[LXX]στενοχωρι·αν
Datστενοχωριᾳ[LXX]στενοχωρι·ᾳ
Genστενοχωριας[LXX]στενοχωρι·ας
PlVocστενοχωριαιστενοχωρι·αι
Nom
Accστενοχωριας[LXX]στενοχωρι·ας
Datστενοχωριαις[GNT]στενοχωρι·αις
Genστενοχωριωνστενοχωρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 08-Aug-2020 10:37:02 EDT