στεναγμος • STENAGMOS • stenagmos

στεναγμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστεναγμεστεναγμ·ε
Nomστεναγμος[LXX]στεναγμ·ος
Accστεναγμον[LXX]στεναγμ·ον
Datστεναγμῳ[LXX]στεναγμ·ῳ
Genστεναγμου[GNT][LXX]στεναγμ·ου
PlVocστεναγμοι[LXX]στεναγμ·οι
Nom
Accστεναγμουςστεναγμ·ους
Datστεναγμοις[GNT][LXX]στεναγμ·οις
Genστεναγμων[LXX]στεναγμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:38:29 EDT