σπερμα • SPERMA • sperma

σπέρμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσπερμα[GNT][LXX]σπερμα[τ]
Nom
Acc
Datσπερματι[GNT][LXX]σπερματ·ι
Genσπερματος[GNT][LXX]σπερματ·ος
PlVocσπερματα[LXX]σπερματ·α
Nom
Acc
Datσπερμασι, σπερμασιν[GNT]σπερμα[τ]·σι(ν), σπερμα[τ]·σι(ν)
Genσπερματων[GNT][LXX]σπερματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 02:32:26 EDT