σκοτος • SKOTOS • skotos

σκότο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκοτος[GNT][LXX]σκοτ(ο)·ς
Nom
Acc
Datσκοτει[GNT][LXX]σκοτ(ε)·ι
Genσκοτους[GNT][LXX]σκοτ(ε)·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 18:04:53 EDT