σκηνωμα • SKHNWMA • skēnōma

σκήνωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκηνωμα[GNT][LXX]σκηνωμα[τ]
Nom
Acc
Datσκηνωματι[GNT][LXX]σκηνωματ·ι
Genσκηνωματος[GNT][LXX]σκηνωματ·ος
PlVocσκηνωματα[LXX]σκηνωματ·α
Nom
Acc
Datσκηνωμασι[LXX], σκηνωμασιν[LXX]σκηνωμα[τ]·σι(ν)
Genσκηνωματων[LXX]σκηνωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-May-2019 23:00:59 EDT