σκανδαλον • SKANDALON • skandalon

σκάνδαλον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκανδαλον[GNT][LXX]σκανδαλ·ον
Nom
Acc
Datσκανδαλῳσκανδαλ·ῳ
Genσκανδαλου[GNT][LXX]σκανδαλ·ου
PlVocσκανδαλα[GNT][LXX]σκανδαλ·α
Nom
Acc
Datσκανδαλοιςσκανδαλ·οις
Genσκανδαλων[GNT][LXX]σκανδαλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:30:30 EDT