σιτευτος • SITEUTOS • siteutos

σιτευτός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιτευτησιτευτεσιτευτ·ησιτευτ·ε
Nomσιτευτος[LXX]σιτευτ·ος
Accσιτευτηνσιτευτον[GNT][LXX]σιτευτ·ηνσιτευτ·ον
Datσιτευτῃσιτευτῳσιτευτ·ῃσιτευτ·ῳ
Genσιτευτηςσιτευτουσιτευτ·ηςσιτευτ·ου
PlVocσιτευταισιτευτοι[LXX]σιτευτα[LXX]σιτευτ·αισιτευτ·οισιτευτ·α
Nom
Accσιτευταςσιτευτουςσιτευτ·αςσιτευτ·ους
Datσιτευταιςσιτευτοιςσιτευτ·αιςσιτευτ·οις
Genσιτευτωνσιτευτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:23:48 EST