σημειον • SHMEION • sēmeion

σημεῖον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσημειον[GNT][LXX]σημει·ον
Nom
Acc
Datσημειῳ[LXX]σημει·ῳ
Genσημειου[LXX]σημει·ου
PlVocσημεια[GNT][LXX]σημει·α
Nom
Acc
Datσημειοις[GNT][LXX]σημει·οις
Genσημειων[GNT][LXX]σημει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 16:26:57 EST