σημειοω • SHMEIOW • sēmeioō

σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημειωσημει(ο)·ωσημειουμαισημει(ο)·ομαι
2ndσημειοις[GNT][LXX]σημει(ο)·ειςσημειοι, σημειουσαισημει(ο)·ῃ, σημει(ο)·ει classical, σημει(ο)·εσαι alt
3rdσημειοισημει(ο)·εισημειουταισημει(ο)·εται
Pl1stσημειουμενσημει(ο)·ομενσημειουμεθασημει(ο)·ομεθα
2ndσημειουτεσημει(ο)·ετεσημειουσθε[GNT]σημει(ο)·εσθε
3rdσημειουσιν, σημειουσισημει(ο)·ουσι(ν)σημειουνταισημει(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημειωσημει(ο)·ωσημειωμαισημει(ο)·ωμαι
2ndσημειοις[GNT][LXX]σημει(ο)·ῃςσημειοισημει(ο)·ῃ
3rdσημειοισημει(ο)·ῃσημειωταισημει(ο)·ηται
Pl1stσημειωμενσημει(ο)·ωμενσημειωμεθασημει(ο)·ωμεθα
2ndσημειωτεσημει(ο)·ητεσημειωσθεσημει(ο)·ησθε
3rdσημειωσιν[LXX], σημειωσισημει(ο)·ωσι(ν), σημει(ο)·ωσι(ν)σημειωνταισημει(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσημειοιμισημει(ο)·οιμισημειοιμηνσημει(ο)·οιμην
2ndσημειοις[GNT][LXX]σημει(ο)·οιςσημειοιοσημει(ο)·οιο
3rdσημειοισημει(ο)·οισημειοιτοσημει(ο)·οιτο
Pl1stσημειοιμενσημει(ο)·οιμενσημειοιμεθασημει(ο)·οιμεθα
2ndσημειοιτεσημει(ο)·οιτεσημειοισθεσημει(ο)·οισθε
3rdσημειοιεν, σημειοισανσημει(ο)·οιεν, σημει(ο)·οισαν altσημειοιντοσημει(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσημειου[LXX]σημει(ο)·εσημειου[LXX]σημει(ο)·ου
3rdσημειουτωσημει(ο)·ετωσημειουσθωσημει(ο)·εσθω
Pl1st
2ndσημειουτεσημει(ο)·ετεσημειουσθε[GNT]σημει(ο)·εσθε
3rdσημειουτωσαν, σημειουντωνσημει(ο)·ετωσαν, σημει(ο)·οντων classicalσημειουσθωσαν, σημειουσθωνσημει(ο)·εσθωσαν, σημει(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σημειουν​σημει(ο)·ειν​σημειουσθαι​σημει(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημειουσασημειουνσημει(ο)·ουσ·ασημει(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomσημειων[GNT][LXX]σημει(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσημειουσανσημειουντασημει(ο)·ουσ·ανσημει(ο)·ο[υ]ντ·α
Datσημειουσῃσημειουντισημει(ο)·ουσ·ῃσημει(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genσημειουσηςσημειουντοςσημει(ο)·ουσ·ηςσημει(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσημειουσαισημειουντεςσημειουντασημει(ο)·ουσ·αισημει(ο)·ο[υ]ντ·εςσημει(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσημειουσαςσημειουνταςσημει(ο)·ουσ·αςσημει(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datσημειουσαιςσημειουσι, σημειουσινσημει(ο)·ουσ·αιςσημει(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσημειουσωνσημειουντωνσημει(ο)·ουσ·ωνσημει(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημειουμενησημειουμενεσημει(ο)·ομεν·ησημει(ο)·ομεν·ε
Nomσημειουμενοςσημει(ο)·ομεν·ος
Accσημειουμενηνσημειουμενονσημει(ο)·ομεν·ηνσημει(ο)·ομεν·ον
Datσημειουμενῃσημειουμενῳσημει(ο)·ομεν·ῃσημει(ο)·ομεν·ῳ
Genσημειουμενηςσημειουμενουσημει(ο)·ομεν·ηςσημει(ο)·ομεν·ου
PlVocσημειουμεναισημειουμενοισημειουμενασημει(ο)·ομεν·αισημει(ο)·ομεν·οισημει(ο)·ομεν·α
Nom
Accσημειουμεναςσημειουμενουςσημει(ο)·ομεν·αςσημει(ο)·ομεν·ους
Datσημειουμεναιςσημειουμενοιςσημει(ο)·ομεν·αιςσημει(ο)·ομεν·οις
Genσημειουμενωνσημειουμενωνσημει(ο)·ομεν·ωνσημει(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσημειουνε·σημει(ο)·ονεσημειουμηνε·σημει(ο)·ομην
2ndεσημειουςε·σημει(ο)·εςεσημειουε·σημει(ο)·ου
3rdεσημειουε·σημει(ο)·εεσημειουτοε·σημει(ο)·ετο
Pl1stεσημειουμενε·σημει(ο)·ομενεσημειουμεθαε·σημει(ο)·ομεθα
2ndεσημειουτεε·σημει(ο)·ετεεσημειουσθεε·σημει(ο)·εσθε
3rdεσημειουν, εσημειουσανε·σημει(ο)·ον, ε·σημει(ο)·οσαν altεσημειουντοε·σημει(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσημειωθηνε·σημειω·θην
2ndεσημειωθηςε·σημειω·θης
3rdεσημειωθη[LXX]ε·σημειω·θη
Pl1stεσημειωθημενε·σημειω·θημεν
2ndεσημειωθητεε·σημειω·θητε
3rdεσημειωθησανε·σημειω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσημειωθησομαισημειω·θησομαι
2ndσημειωθησῃ, σημειωθησεισημειω·θησῃ, σημειω·θησει classical
3rdσημειωθησεταισημειω·θησεται
Pl1stσημειωθησομεθασημειω·θησομεθα
2ndσημειωθησεσθεσημειω·θησεσθε
3rdσημειωθησονταισημειω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσημειωθωσημειω·θω
2ndσημειωθῃςσημειω·θῃς
3rdσημειωθῃσημειω·θῃ
Pl1stσημειωθωμενσημειω·θωμεν
2ndσημειωθητεσημειω·θητε
3rdσημειωθωσιν, σημειωθωσισημειω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσημειωθειηνσημειω·θειην
2ndσημειωθειηςσημειω·θειης
3rdσημειωθειησημειω·θειη
Pl1stσημειωθειημεν, σημειωθειμενσημειω·θειημεν, σημειω·θειμεν classical
2ndσημειωθειητε, σημειωθειτεσημειω·θειητε, σημειω·θειτε classical
3rdσημειωθειησαν, σημειωθειενσημειω·θειησαν, σημειω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσημειωθησοιμηνσημειω·θησοιμην
2ndσημειωθησοιοσημειω·θησοιο
3rdσημειωθησοιτοσημειω·θησοιτο
Pl1stσημειωθησοιμεθασημειω·θησοιμεθα
2ndσημειωθησοισθεσημειω·θησοισθε
3rdσημειωθησοιντοσημειω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσημειωθητισημειω·θητι
3rdσημειωθητωσημειω·θητω
Pl1st
2ndσημειωθητεσημειω·θητε
3rdσημειωθητωσαν, σημειωθεντωνσημειω·θητωσαν, σημειω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σημειωθηναι​σημειω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σημειωθησεσθαι​σημειω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημειωθεισασημειωθειςσημειωθενσημειω·θεισ·ασημειω·θει[ντ]·ςσημειω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσημειωθεισανσημειωθεντασημειω·θεισ·ανσημειω·θε[ι]ντ·α
Datσημειωθεισῃσημειωθεντισημειω·θεισ·ῃσημειω·θε[ι]ντ·ι
Genσημειωθεισηςσημειωθεντοςσημειω·θεισ·ηςσημειω·θε[ι]ντ·ος
PlVocσημειωθεισαισημειωθεντεςσημειωθεντασημειω·θεισ·αισημειω·θε[ι]ντ·εςσημειω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσημειωθεισαςσημειωθενταςσημειω·θεισ·αςσημειω·θε[ι]ντ·ας
Datσημειωθεισαιςσημειωθεισι, σημειωθεισινσημειω·θεισ·αιςσημειω·θει[ντ]·σι(ν)
Genσημειωθεισωνσημειωθεντωνσημειω·θεισ·ωνσημειω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσημειωθησομενησημειωθησομενεσημειω·θησομεν·ησημειω·θησομεν·ε
Nomσημειωθησομενοςσημειω·θησομεν·ος
Accσημειωθησομενηνσημειωθησομενονσημειω·θησομεν·ηνσημειω·θησομεν·ον
Datσημειωθησομενῃσημειωθησομενῳσημειω·θησομεν·ῃσημειω·θησομεν·ῳ
Genσημειωθησομενηςσημειωθησομενουσημειω·θησομεν·ηςσημειω·θησομεν·ου
PlVocσημειωθησομεναισημειωθησομενοισημειωθησομενασημειω·θησομεν·αισημειω·θησομεν·οισημειω·θησομεν·α
Nom
Accσημειωθησομεναςσημειωθησομενουςσημειω·θησομεν·αςσημειω·θησομεν·ους
Datσημειωθησομεναιςσημειωθησομενοιςσημειω·θησομεν·αιςσημειω·θησομεν·οις
Genσημειωθησομενωνσημειωθησομενωνσημειω·θησομεν·ωνσημειω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 14:39:35 EST