σεαυτου σαυτου • SEAUTOU SAUTOU • seautou sautou

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ

Pronoun (Reflexive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Accσαυτηνσαυτονσαυτ·ηνσαυτ·ον
Datσαυτῃ[LXX]σαυτῳ[LXX]σαυτ·ῃσαυτ·ῳ
Genσαυτηςσαυτου[LXX]σαυτ·ηςσαυτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Accσεαυτην[LXX]σεαυτον[GNT][LXX]σεαυτ·ηνσεαυτ·ον
Datσεαυτῃ[LXX]σεαυτῳ[GNT][LXX]σεαυτ·ῃσεαυτ·ῳ
Genσεαυτης[LXX]σεαυτου[GNT][LXX]σεαυτ·ηςσεαυτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:23:22 EDT