σατανας Σαταν • SATANAS SATAN • satanas Satan

σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl.

Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
σαταν[GNT][LXX]
1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσατανα[GNT]σαταν·α
Nomσατανας[GNT]σαταν·ας
Accσαταναν[GNT][LXX]σαταν·αν
Datσατανᾳ[GNT]σαταν·ᾳ
Genσατανα[GNT]σαταν·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:37:06 EST