πηχυς • PHCUS PHXUS • pēchus

πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν

Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπηχυπηχυ
Nomπηχυς[LXX]πηχ(υ)·ς
Accπηχυν[GNT][LXX]πηχ(υ)·ν
Datπηχει[LXX]πηχ(υ)·ι
Genπηχεος[LXX], πηχεωςπηχ(υ)·ος, πηχ(υ)·ος
PlVocπηχεις[LXX]πηχ(υ)·ες
Nom
Accπηχεις[LXX]πηχ(υ)·ας
Datπηχεσι, πηχεσιν[LXX]πηχ(υ)·σι(ν), πηχ(υ)·σι(ν)
Genπηχεων[LXX], πηχων[GNT][LXX]πηχ(υ)·ων, πηχ(υ)·ων > contr. πηχων (for πηχεων)

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 20:14:38 EDT