πορνος • PORNOS • pornos

πόρνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπορνεπορν·ε
Nomπορνος[GNT][LXX]πορν·ος
Accπορνονπορν·ον
Datπορνῳ[LXX]πορν·ῳ
Genπορνουπορν·ου
PlVocπορνοι[GNT]πορν·οι
Nom
Accπορνους[GNT]πορν·ους
Datπορνοις[GNT]πορν·οις
Genπορνων[GNT][LXX]πορν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Feb-2021 02:39:13 EST