πενθος • PENQOS • penthos

πένθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπενθος[GNT][LXX]πενθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datπενθει[LXX]πενθ(ε)·ι
Genπενθους[LXX]πενθ(ε)·ος
PlVocπενθη[LXX]πενθ(ε)·α
Nom
Acc
Datπενθεσι, πενθεσινπενθ(ε)·σι(ν)
Genπενθων[LXX]πενθ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 18:17:04 EDT