πεμπτος • PEMPTOS • pemptos

πέμπτος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμπτη[LXX]πεμπτεπεμπτ·ηπεμπτ·ε
Nomπεμπτος[GNT][LXX]πεμπτ·ος
Accπεμπτην[GNT]πεμπτον[LXX]πεμπτ·ηνπεμπτ·ον
Datπεμπτῃ[LXX]πεμπτῳ[LXX]πεμπτ·ῃπεμπτ·ῳ
Genπεμπτης[LXX]πεμπτου[LXX]πεμπτ·ηςπεμπτ·ου
PlVocπεμπταιπεμπτοιπεμπταπεμπτ·αιπεμπτ·οιπεμπτ·α
Nom
Accπεμπταςπεμπτουςπεμπτ·αςπεμπτ·ους
Datπεμπταις[LXX]πεμπτοιςπεμπτ·αιςπεμπτ·οις
Genπεμπτωνπεμπτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 05:58:26 EDT