παροικος • PAROIKOS • paroikos

πάρ·οικος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικε[LXX]παροικ·ε
Nomπαροικος[GNT][LXX]παροικ·ος
Accπαροικον[GNT][LXX]παροικ·ον
Datπαροικῳ[LXX]παροικ·ῳ
Genπαροικου[LXX]παροικ·ου
PlVocπαροικοι[GNT][LXX]παροικαπαροικ·οιπαροικ·α
Nom
Accπαροικους[GNT][LXX]παροικ·ους
Datπαροικοιςπαροικ·οις
Genπαροικων[LXX]παροικ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 14:11:31 EDT